ฝ่ายบริหาร

นายธีรชัย อินนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอมลรดา หนูเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุณา เชาว์ช่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนธร ถาวรไชย
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวีรยุทธ บุตรมาตา
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา