วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคมในการผลิตบุคลากร สนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

   พันธกิจที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

            พันธกิจที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติ           การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

       พันธกิจที่ ๓ พัฒนาการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในบทเรียน

    พันธกิจที่ ๔ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และชุมชนร่วมกันวางแผนดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้