โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระดาษสาด้วยใยมะพร้าวและมูลแพะ

ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันการผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ล้วนแต่มีการนาเยื่อไม้มาเป็นส่วนประกอบที่สาคัญต่อกระบวนการสร้างกระดาษและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในแหล่งทรัพยากรที่สาคัญของธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญยิ่งจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทาโครงการ จึงจัดทาโครงงานกระดาษสาด้วยใยมะพร้าวและมูลแพะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณการตัดไม้ทาลายป่าคณะผู้จัดทาจึงศึกษาค้นคว้ากระบวนการและขั้นตอนในการนาวัสดุธรรมชาติมาผลิตเป็นกระดาษสา เพื่อได้ลวดลายที่สวยงามและสามารถนาไปประยุกต์ใช้

ขั้นตอนการทำ

 1. ปอกเปลือกมะพร้าวและสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
 2. ต้มกาบมะพร้าวแล้วใส่โซดาไฟลงไป
 3. แยกเศษขยะและล้างมูลแพะ
 4. ต้มมูลแพะแล้วใส่โซดาไฟลงไป
 5. นามูลแพะและกาบมะพร้าวที่ต้มเสร็จแล้วมาแยกน้าออกและต้มพร้อมกันอีกครั้ง
 6. นามูลแพะและกาบมะพร้าวที่ต้มรวมกันแล้ว มาแยกน้าและนาไปแช่น้ายาซักผ้าขาว
  สองรอบ
 7. นาส่วนผสมที่แช่มาปั่นรวมกัน พอละเอียด
 8. นามูลแพะและกาบมะพร้าวที่ปั่นแล้วมาผสมกับแป้งเปียก
 9. นาส่วนผสมมาเทลงในแม่พิมพ์กระดาษนาไปลอยน้าและเกลี่ยให้เสมอกัน จากนั้น
  ตากแดดจนแห้งสนิท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้กระดาษสาที่ทาจากทางปาล์มทางมะพร้าว ใยมะพร้าว และมูลแพะ
 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาระบบนิเวศ
 3. สามารถนากระดาษสามาใช้งานได้จริง

วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี

 1. เตาถ่าน
 2. ที่กรอง
 3. ถุงมือ
 4. ถังทินเนอร์เปล่า
 5. เครื่องปั่น
 6. แม่พิมพ์กระดาษ
 7. กะละมัง
 8. ตะกร้า
 9. ไม้ฟืน
 10. ไม้ขีดไฟ
 11. กาบมะพร้าว
 12. มูลแพะ
 13. โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
 14. น้ำยาซักผ้าขาว
 15. น้ำ
 16. แป้งมัน
 17. กาวลาเท็กซ์
 18. น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *