โครงการ AICEC Smart English Camp ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นเพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันและนำความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพซึ่งก็สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เป็นหลักสูตรมุ่งเน้น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบัติจริง บูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

จากเหตุผลดังกล่าว สาขางานการโรงแรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ AICEC Smart English Camp ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมยกย่องพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *