โครงการลูกเสือช่อสะอาด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลูกสือช่อสะอาด
ความเป็นมา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ อันเป็นการยกระดับให้กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในความร่วมมือดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสำรองช่อสะอาด ลูกเสือสามัญช่อสะอาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด และลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อันมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมืองรับผิดชอบดำเนินการ “โครงการลูกเสือช่อสะอาด” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ที่มา https://www.swpp.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จึงกิจกรรม ลูกเสือช่อสะอาด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๒๐ น. ถึง ๑๖.๒๐ น. ณ ห้องประชุมยกย่องพาเลซ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *