ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   

                       ทักษะดี มีคุณธรรม นำสังคม

      วิสัยทัศน์

                วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคมในการผลิตบุคลากร สนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1.     วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

2.   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

3.  พัฒนาการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในบทเรียน

4.   วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และชุมชนร่วมกันวางแผนดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

5.   วิทยาลัยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  มีความพร้อมในทุกด้านมีความปลอดภัย และกิจกรรมโรงเรียนสีขาว

     เป้าประสงค์

              1. การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น

                   – ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จบแล้วได้วุฒิการศึกษา  2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้

                 – ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

                 – การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย

                 – ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง

              – ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการรัก การประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า

           2. การทำให้วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

                    – จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับและสนองการบริการชุมชน สังคม 

                   – การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์  

                   – การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอื่น ๆ 

          เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาโดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักงาน กศน. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร