ประวัติ ความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2536 บนเนื้อที่ 30 ไร่ โดยได้รับการบัญญัติงบประมาณปี 2536ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ นายอาคม เอ่งฉ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่นได้รับบริจาคที่ดินสร้างวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จากคุณย่อง – คุณสุขสมกิตติสิทโธ จำนวน 30 ไร่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกปัจจุบันมีเนื้อที่  32  ไร่โดยได้รับบริจาคเพิ่มจากคุณละเอียด  ราชนิยม และคุณอมร บ้านนบ จำนวน 2 ไร่และได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมพณิชยกรรม  คหกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายและหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมโดยมีนายประพันธ์  รอดราวี  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก  

 ขนาดและที่ตั้ง

               วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ( AOLUK INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION     COLLEGE  )  ขนาดมีพื้นที่ทั้งหมด    32  ไร่    2 งาน  16 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่30/12 หมู่ที่4ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก      จังหวัดกระบี   รหัสไปรษณีย์   81110    โทรศัพท์ /โทรสาร 0-7566-5685   เว็บไซต์  www.aicec.ac.th