หน่วยงานภายใน

 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • งานความร่วมมือ
  • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
  • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ