หน่วยงานภายใน

 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • งานความร่วมมือ
  • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
  • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานปกครอง
  • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
  • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  • งานโครงการพิเศษและการบริการ
 • ฝ่ายวิชาการ
  • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • งานวัดผลและประเมินผล
  • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • งานสือการเรียนการสอน
  • งานวิทยบริการและห้องสมุด
  • แผนกวิชา
   • แผนกสามัญสัมพันธ์
   • แผนกวิชาช่างยนต์
   • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • แผนกเทคนิคพื้นฐาน
   • แผนกวิชาการโรงแรม
   • แผนกวิชาการท่องเที่ยว
   • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • แผนกวิชาการบัญชี
   • แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ