หน่วยงานภายใน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
แผนกวิชา
แผนกสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ