ประวัติ ความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2536 บนเนื้อที่ 30 ไร่ โดยได้รับการบัญญัติงบประมาณปี 2536ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ นายอาคม เอ่งฉ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่นได้รับบริจาคที่ดินสร้างวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จากคุณย่อง – คุณสุขสมกิตติสิทโธ จำนวน 30 ไร่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกปัจจุบันมีเนื้อที่ 32 ไร่โดยได้รับบริจาคเพิ่มจากคุณละเอียด ราชนิยม และคุณอมร บ้านนบ จำนวน 2 ไร่และได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมพณิชยกรรม คหกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายและหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมโดยมีนายประพันธ์ รอดราวี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก

ขนาดและที่ตั้ง

           วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก (AOLUK INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE) ขนาดมีพื้นที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่30/12 หมู่ที่4ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110    โทรศัพท์ /โทรสาร 0-7566-5685 เว็บไซต์ http://www.aicec.ac.th/aic/